การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกล เพื่อการประเมินความเสี่ยง
จากน้ำท่วมในประเทศไทย : กรณีศึกษาในลุ่มแม่น้ำป่าสัก
Application of Geographic Information Systems (GIS) and remotely sensed data for flood risk
assessment in Thailand: Pasak river basin approach

ขั้นตอนการจัดทำแบบจำลองวิเคราะห์พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำป่าสัก

 


<< Back TOP ^