ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่หมู่บ้านน้ำก้อและน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รูปที่ 1 ตำแหน่งของหมู่บ้านน้ำก้อ และน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

รูปที่ 2 บริเวณพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านน้ำก้อและน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
(จุดดำทั้งหลาย คือตำแหน่งของหมู่บ้านต่างๆ)

รูปที่ 3 ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่น้ำก้อและน้ำชุน ที่ซ้อนทับด้วยภาพจากดาวเทียม LANDSAT TM 5
เมื่อ วันที่12 ธันวาคม พ.ศ. 2535 และ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2543 แสดงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ช่วง 8 ปี
( ก่อนการเกิดแผ่นดินถล่ม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2544 )