ภาพจำลองลักษณะภูมิประเทศบริเวณเกาะภูเก็ต ที่ซ้อนทับด้วยภาพจากดาวเทียม LANDSAT TM 5 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544