การฝึกอบรมการนำระบบเทคดนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการจัดการสาธารณภัย
 
    -    วันฝึกอบรม   วันที่ 19 กรกฎาคม ถึง 3 กันยายน 2547 เวลา 9.30 น. - 18.00 น.
    -    สถานที่ฝึกอบรม   ณ สถาบันฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บางพูน จ.ปทุมธานี

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 180 คน (อบรมทั้งสิ้น 5 ครั้ง) บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
     บุคลากรในสังกัดของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  จังหวัดละ 2 ท่าน


วัน เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่ 1 9.30 น. - 10.00 น. แนวทางการพํมนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  10.00 น. - 10.45 น. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ
(GIS for Disaster Management)
11.00 น. - 12.00 น. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการบริหารจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ (GIS/MIS)
13.00 น. - 15.30 น. ความรู้พื้นฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
15.45 น. - 18.00 น. พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcView
วันที่ 2 9.00 น. - 18.00 น. พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcView
วันที่ 3 9.00 น. - 18.00 น. พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcView
วันที่ 4 9.00 น. - 12.00 น. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
13.00 น. - 18.00 น. การนะเสนอ การออกแบบและการตกแต่งแผนที่
วันที่ 5 9.00 น. - 10.45 น. ความรู้พื้นฐาน GPS
11.00 น. - 12.00 น. การใช้งานเครืองมือ และระบบ GPS
13.00 น. - 15.30 น. ความรู้พื้นฐานทางด้าน Remote Sensing
15.45 น. - 18.00 น. การใช้ข้อมูล Remote Sensing ในโปรแกรม ArcView
<< Back TOP ^