รายละเอียดการฝึกอบรมบุคลากรระดับปฏิบัติการในระดับ บช.น./ภ.1-9 และ บก.น./ภ.จว. (ครั้งที่ 2)
"โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
 
    -   วันฝึกอบรม   วันที่ 21 - 22 และ 24 - 25 มิถุนายน 2547 เวลา 9.30 น. - 15.30 น.
    -   สถานที่ฝึกอบรม   ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 188 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น หน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
    บุคลากรจาก บช.น./ภาค1-9 จำนวน 10 หน่วยงาน เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 20 คน
    บุคลากรจาก บก.น./ภ.จว. จำนวน 84 หน่วยงาน เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 168 คน


วัน เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่ 1 9.30 น. - 10.30 น. ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการนำเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ (MIS Application)
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. จัดพิมพ์รายงานทางสถิติและการจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application)
วันที่ 2 9.30 น. - 10.30 น. การเรียกใช้งานเมนู (Menu) และปุ่มควบคุม (Tool Bar) ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS Application)
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการปรับแต่งการแสดงผลข้อมูล (View Customization)
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. เทคนิคการเชื่อมโยงและนำเข้าข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS Database)
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การนำเสนอข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งออกเป็นไฟล์รูปภาพ (Export)
การจัดพิมพ์แผนที่ (Layout)
<< Back TOP ^