กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรระดับปฏิบัติการ สน.ต้นแบบในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (ครั้งที่ 2)
"โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
 
    -   วันฝึกอบรม   วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2547 เวลา 9.30 น. - 15.30 น.
    -   สถานที่ฝึกอบรม   ณ ห้องฝึกอบรม ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 50 คน หน่วยงานที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
    บุคลากรในพื้นที่ภาค 7 (สภ.อ./สภ.ต. ในสังกัด ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.จว.สมุทรสาคร สภ.อ.เมืองราชบุรี และสภ.อ.หัวหิน)
      รวมทั้งสิ้น 12 สถานีๆละ 3 ท่าน รวมเป็น 36 ท่าน
    บุคลากรของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (จำนวน 14 ท่าน)


วัน เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่ 1 9.30 น. - 10.30 น. ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการนำเข้าข้อมูลผลการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ (MIS Application)
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. จัดพิมพ์รายงานทางสถิติและการจัดส่งข้อมูลผลการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application)
วันที่ 2 9.30 น. - 10.30 น. การเรียกใช้งานเมนู (Menu) และปุ่มควบคุม (Tool Bar) ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS Application)
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. การเรียกใช้งานเมนู (Menu) และปุ่มควบคุม (Tool Bar) ในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS Application)
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการปรับแต่งการแสดงผลข้อมูล (View Customization)
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. เทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการปรับแต่งการแสดงผลข้อมูล (View Customization)
วันที่ 3 9.30 น. - 10.30 น. เทคนิคการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำเข้าข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute Data) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS Database)
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. เทคนิคการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำเข้าข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย (Attribute Data) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (GIS Database)
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. การวิเคราะห์จุดเกิดเหตุ ความหนาแน่น ช่วงเวลา และการกระจายตัว ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การวิเคราะห์จุดเกิดเหตุ ความหนาแน่น ช่วงเวลา และการกระจายตัว ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วันที่ 4 9.30 น. - 10.30 น. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุดเกิดเหตุ กับข้อมูลเชิงพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ด้วยเทคนิคของโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. เทคนิคการนำเสนอข้อมูลประเภทอื่น ๆ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ไฟล์ข้อความ รูปภาพ เสียง และไฟล์ภาพเคลื่อนไหว)
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. การนำเสนอข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งออกเป็นไฟล์รูปภาพ (Export)
การจัดพิมพ์แผนที่ (Layout)
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การนำเสนอข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งออกเป็นไฟล์รูปภาพ (Export)
การจัดพิมพ์แผนที่ (Layout)


<< Back TOP ^