โครงการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบูรณาการ ในการบริหารจัดการ
 
    -    วันฝึกอบรม   วันที่ 13 - 18 ก.ย. 47 เวลา 9.30 น. - 15.30 น.
    -   สถานที่ฝึกอบรม   ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่
    บุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 2 ท่าน


วัน เวลา หัวข้อการฝึกอบรม
วันที่ 1 9.30 น. - 10.30 น. แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาความไม่สงบเชิงบูรณาการ
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. แนวคิดในการบริหารจัดการปัญหาความไม่สงบเชิงบูรณาการด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการนำเข้าข้อมูล
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในการนำเข้าข้อมูล
วันที่ 2 9.30 น. - 10.30 น. พื้นฐานการทำงานของโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS Software)
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Application)
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วันที่ 3 9.30 น. - 10.30 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.15 น. การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Layout)
    พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 น. - 15.30 น. การนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ (Layout)
<< Back TOP ^