แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล
กรณีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลแหลมฉบัง

โครงการสัมมนาพัฒนา ผู้นำท้องที่ ปราชญ์ชาวบ้าน (บวร ๔.๐) ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม
ในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รุ่นที่ ๒
จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

หัวข้อการนำเสนอ
1. องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ อย่างยั่งยืนและสมดุล
2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหาร องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลแหลมฉบัง อย่างยั่งยืนและสมดุล

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย