ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก อย่างยั่งยืนและสมดุล
และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา
(จังหวัดระยอง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)


บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

หัวข้อการนำเสนอ
1. ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท – ศาสตร์พระราชา” เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล
2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย