ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืนและสมดุล
และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการวางแผนและการพัฒนาพื้นที่


โครงการค่ายนักวางแผนและการพัฒนาจังหวัด ครั้งที่ ๓ ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรี (รอบชิงชนะเลิศ)
วันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒


บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

หัวข้อการนำเสนอ
1. ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท – ศาสตร์พระราชา” เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล
2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการวางแผน
และการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล


ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย