โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต”
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หัวข้อการบรรยาย
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับพระราชกรณียกิจ"


บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย