ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก อย่างยั่งยืนและสมดุล
และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา
จังหวัดตราด วันที่ 14 มีนาคม 2562

โครงการสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น (บวร ๔.๐)
ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแบบองค์รวม รุ่นที่ ๒
(จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี )
ในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ จัดโดย GISTDA


บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง
ศูนย์วิจัยภูิมสารสนเทศเพื่อประเทศไทย (GISTHAI)
www.gisthai.org
facebook page : Gisthai

หัวข้อการนำเสนอ
1. ภูมิปัญญา “ตามรอยพระบาท – ศาสตร์พระราชา” เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล
2. แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมและคุณค่าในระบบการศึกษา

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย