แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545