แผนที่แสดงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา และท่าจีน ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2545