แผนที่จำลองลักษณะภูมิประเทศของลุ่มแม่น้ำป่าสัก 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ซ้อนทับด้วยภาพดาวเทียมได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียม จาก
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - สทอภ. (GISTDA)