แผนที่แสดงสภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่ศึกษา
ที่มาของข้อมูล การสำรวจของกรมประชาสงเคราะห์