แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์พื้นที่ในปัจจุบัน
ที่มาของข้อมูล จากการสำรวจของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาประจำจังหวัดเพชรบูรณ์