ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการแปลความหมายข้อมูลดาวเทียมในปี พ.ศ. 2545