Resources --> GIS Resource


การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการเกิดธรณีพิบัติภัยจากดินถล่ม
บริเวณบ้านน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงปี พ.ศ.2538 - 2545
Zoom image... Zoom image...
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงงาน 2. ขั้นตอนหลักในการจัดการเพื่อลดความเสียหายจากพิบัติภัย
<< Back