Resources --> GIS Resource


การเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย บริเวณจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2545
Zoom image... Zoom image...
1. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝั่งทะเล 2. สภาพการเปลี่ยนแปลงบริเวณแนวชายฝั่งและสิ่งปกคลุมดิน
บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
Zoom image...  
3. สภาพการเปลี่ยนแปลงบริเวณแนวชายฝั่งและสิ่งปกคลุมดิน
บริเวณอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

<< Back