Resources --> GIS Resource


การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณเกาะภูเก็ต ในช่วงปี พ.ศ. 2532 – 2545
Zoom image... Zoom image...
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงงาน การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
บริเวณเกาะภูเก็ต

<< Back