Resources --> GIS Resource


ภาพข้อมูลจากดาวเทียมบริเวณภาคกลางและอ่าวไทย เปรียบเทียบกับแผนที่ธรณีวิทยา
Zoom image... Zoom image... Zoom image...
1. แผนที่ภาพข้อมูลจากดาวเทียม
LANDSAT 7 ETM+ แบนด์ 4 5 7
2. แผนที่ภาพข้อมูลจากดาวเทียม
LANDSAT 7 ETM+ แบนด์ 5 4 3
3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียม
LANDSAT 7 ETM+ แบนด์ 4 5 7
ในการปรับปรุงแผนที่ธรณีวิทยา (ในระบบดิจิตอล)

<< Back