Resources --> Education --> Learning GPS

ระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม (GPS) ประโยชน์ของระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม
วิธีการหาพิกัดตำแหน่งโดยใช้ระบบ GPS ขั้นตอนทำงานด้วยระบบดาวเทียม GPS ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานข้อมูล GPS

ประโยชน์ของระบบสำรวจหาตำแหน่งพื้นโลกด้วยดาวเทียม
 • การนำร่องจากที่หนึ่งไปที่อื่นๆตามต้องการ
 • การติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของต่างๆ

 • แสดงการนำร่องของยานพาหนะต่างๆจากที่หนึ่งไปที่อื่นๆตามต้องการ เช่น เครื่องบิน เรือ รถยนต์ และจักรยานยนต์ เป็นต้น


  แสดงการนำร่องด้วยเครื่อง GPS ในรถยนต์ แสดงเครื่อง GPS ติดกับโทรศัพท์มือถือสามารถบอกตำแหน่งได้
  แสดงเครื่อง PDA ใช้ร่วมกับ GPS สำหรับเดินนำร่องในเมือง แสดงเครื่อง GPS ติดตั้งร่วมกับกล้องถ่ายรูปติจิตอล


 • การสำรวจรังวัดและการทำแผนที่

 • แสดงการทำแผนที่ไปรษณีย์โทรเลข โรงไฟฟ้า โรงพยาบาล สถานีอนามัย ของจังหวัดนครราชสีมา


  แสดงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมของแผนที่ภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาให้ทันสมัย

      
  แสดงการประยุกต์ใช้ Software GPS ในการทำแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ


 • การประยุกต์ใช้ GPSในการควบคุมเครื่องจักรกล เช่น เครื่องจักรกลในการทำเกษตรกรรม เครื่องจักรกลที่ใช้ในการขนส่งบริเวณท่าเรือ
 •         
  แสดงการประยุกต์ใช้ระบบ GPS ในด้านเกษตรกรรม
 • การประยุกต์ใช้ GPS ในด้านการขนส่งทางน้ำและทางทะเล (Maritime)
 •     
  แสดงการประยุกต์ใช้ระบบ GPS กับงานทางทะเล


 • การประยุกต์ใช้ GPS กับระบบการจราจรและการขนส่ง (Intelligent Transport Systems: ITS) ในการแก้ปัญหาจราจร การปรับปรุงความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่ง และการใช้ระบบการประกันรถยนต์ (L-Commerce)

 • แสดงการประยุกต์ใช้ระบบ GPS กับระบบคมนาคมขนส่งด้านต่าง ๆ


 • การประยุกต์ใช้ GPS กับการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของโครงสร้างทางวิศวกรรมหรือเปลือกโลก
 • การใช้อ้างอิงการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลก
 • การประยุกต์ใช้ GPS ในการออกแบบเครือข่าย คำนวณตำแหน่งที่ตั้งด้านโทรคมนาคมและด้านพลังงาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำมัน
 • การประยุกต์ใช้ GPS ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประยุกต์ใช้ GPS ในด้านอื่นๆ เช่น การเงินการธนาคาร
<< Back TOP ^